Usługi

Świadczymy usługi w zakresie:

 

Prawa energetycznego

Świadczymy usługi doradztwa w zakresie regulacyjnych aspektów rynków energii elektrycznej, gazu ziemnego, ciepło, paliw płynnych, udzielamy wsparcia w zakresie postępowań administracyjnych i sądowych, przygotowywania i asysta w negocjowaniu umów funkcjonujących na rynku energii.

Sporządzamy opinie prawne na temat wykładni obowiązujących i projektowanych przepisów oraz ich wpływu na prowadzoną lub planowaną działalność gospodarczą. Przeprowadzamy regulatory compliance o zgodności prowadzonej działalności z przepisami.

Prawa ochrony środowiska

Nasze usługi obejmują: wsparcie procesu inwestycyjnego na etapach administracyjnych, uzyskiwanie wszelkich zezwoleń środowiskowych, w tym np. koncesji geologiczno-górniczych, reprezentowanie Klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowych związanych z ochroną środowiska.

Sporządzamy opinie prawne na temat wykładni obowiązujących i projektowanych przepisów oraz ich wpływu na prowadzoną lub planowaną działalność gospodarczą. Przeprowadzamy badania due dilligence, jak również audyty środowiskowe o zgodności prowadzonej działalności z przepisami.

Prawo konkurencji

Świadczących usługi w zakresie oceny zgodności działań biznesowych z regulacjami prawa konkurencji, oceniamy ryzyka związane z udzieloną lub planowaną pomocą publiczną,  doradzamy w konstruowaniu umów w zakresie ich zgodności z ochroną konsumenta. Reprezentujemy Klientów, w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Prawo spółek

Doradztwo obejmuje m.in. przygotowywanie dokumentów statutowych, regulaminów wewnętrznych i zgód korporacyjnych na cele planowanych transakcji, wsparcie zarządu i rady nadzorczej oraz reprezentację właścicieli na zgromadzeniach wspólników.

Sporządzamy opinie prawne na temat wykładni obowiązujących i projektowanych przepisów oraz ich wpływu na prowadzoną lub planowaną działalność gospodarczą. Przeprowadzamy badania due dilligence, jak również audyty prawne o zgodności prowadzonej działalności z przepisami.

 

Nowości

Odkryj naszą kreatywność!

Proponujemy innowacyjne rozwiązania, które pozwalają naszym Klientom rozwijać ich zamierzenia inwestycyjne oraz handlowe. Celem naszym jest zapewnienie długofalowego rozwoju strategii biznesowych przyjętych przez naszych Klientów.
RAPORT: Reforma EU ETS: Jak nie zmarnować kolejnej szansy na dekarbonizację polskiej gospodarki

Celem niniejszego raportu jest scharakteryzowanie aktualnego statusu oraz możliwości wynikających ze zreformowanego systemu EU ETS oraz wskazanie, jakie zmiany na poziomie polityki i prawodawstwa państwa powinny zajść, tak aby przewidziane w ramach tego systemu regulacje mogły być w Polsce wykorzystane z jak największą korzyścią: dla środowiska, gospodarki oraz gospodarstw domowych. Obejmuje analizę ekonomiczną, zawierającą propozycję najbardziej efektywnych sposobów wydatkowania przez Polskę środków z mechanizmów derogacyjnych w nadchodzącej, kolejnej fazie EU ETS. W obydwu przypadkach punktem odniesienia są wnioski z dotychczasowego funkcjonowania obecnego okresu rozliczeniowego EU ETS, obejmującego lata 2013-2020.

Pobierz
RAPORT: Kodeksy sieci rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego w porządku prawnym postlizbońskiej Unii Europejskiej

Monografia porusza istotny z punktu widzenia rozwoju prawa energetycznego Unii Europejskiej problem sposobów i kierunków tworzenia regulacji Unii Europejskiej na rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego. Celem prowadzonych badań była identyfikacja miejsca kodeksów sieci w porządku prawnym postlizbońskiej Unii Europejskiej, identyfikacja istniejących wątpliwości w tym zakresie oraz zaproponowanie modelu ich regulacji zgodnego z regulacjami rynków energii elektrycznej i gazu ziemnego Unii Europejskiej oraz zgodnego z unijnymi zasadami stosowania aktów delegowanych i wykonawczych.

Pobierz