Publikacje

  1. Zajdler R: Uwarunkowania rozwoju zintegrowanego regionalnego rynku gazu ziemnego państw Europy Środkowo-Wschodniej [w:] Nowa Europa, Warszawa 2013
  2. Zajdler R: Pozyskiwanie akceptacji społeczności lokalnej dla inwestycji w OZE. Mechanizmy i przykłady [w:] Generacja rozproszona w nowoczesnej polityce energetycznej - wybrane problemy i wyzwania, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Warszawa 2012.
  3. Zajdler R: The future of gas pricing in long-term contracts in Central Eastern Europe. Global market trends versus regional particularities, Warszawa 2012.
  4. Zajdler R: Legal aspects of electricity and gas interconnectors with third countries [in:] EU Energy Law, Legal constraints with the implementation of Third Liberalisation Package, Cambridge Scholars Publishing 2012.
  5. Zajdler R: Difficult Coexistence of European Union law and international investment protection rules in the energy sector: comments to judgement of the Court of Justice of 15 September 2011 in case C-264/09 European Commission vs. the Slovak Republic [in:] EU Energy Law, Legal constraints with the implementation of Third Liberalisation Package, Cambridge Scholars Publishing 2012.
  6. Zajdler R: Regulacje prawa krajowego dotyczące inwestycji w farmy wiatrowe (wybrane aspekty), Warszawa 2012.
  7. Zajdler R: Prawne modele finansowania inwestycji energooszczędnych gmin i spółek komunalnych na podstawie ustawy o efektywności energetycznej [w:] Efektywność, planowanie, rozwój ? jednostki samorządu terytorialnego wobec kluczowych wyzwań strukturalnych, Warszawa 2012.
  8. Zajdler R (red.): Perspektywy rozwoju formuł cenowych w kontraktach długoterminowych na dostawy gazu ziemnego oraz ich znaczenie dla stworzenia w Polsce hubu gazowego dla państw Europy Środkowo-Wschodniej, Warszawa 2012. 

Nowości

Odkryj naszą kreatywność!

Proponujemy innowacyjne rozwiązania, które pozwalają naszym Klientom rozwijać ich zamierzenia inwestycyjne oraz handlowe. Celem naszym jest zapewnienie długofalowego rozwoju strategii biznesowych przyjętych przez naszych Klientów.
RAPORT: Reforma EU ETS: Jak nie zmarnować kolejnej szansy na dekarbonizację polskiej gospodarki

Celem niniejszego raportu jest scharakteryzowanie aktualnego statusu oraz możliwości wynikających ze zreformowanego systemu EU ETS oraz wskazanie, jakie zmiany na poziomie polityki i prawodawstwa państwa powinny zajść, tak aby przewidziane w ramach tego systemu regulacje mogły być w Polsce wykorzystane z jak największą korzyścią: dla środowiska, gospodarki oraz gospodarstw domowych. Obejmuje analizę ekonomiczną, zawierającą propozycję najbardziej efektywnych sposobów wydatkowania przez Polskę środków z mechanizmów derogacyjnych w nadchodzącej, kolejnej fazie EU ETS. W obydwu przypadkach punktem odniesienia są wnioski z dotychczasowego funkcjonowania obecnego okresu rozliczeniowego EU ETS, obejmującego lata 2013-2020.

Pobierz
RAPORT: Kodeksy sieci rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego w porządku prawnym postlizbońskiej Unii Europejskiej

Monografia porusza istotny z punktu widzenia rozwoju prawa energetycznego Unii Europejskiej problem sposobów i kierunków tworzenia regulacji Unii Europejskiej na rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego. Celem prowadzonych badań była identyfikacja miejsca kodeksów sieci w porządku prawnym postlizbońskiej Unii Europejskiej, identyfikacja istniejących wątpliwości w tym zakresie oraz zaproponowanie modelu ich regulacji zgodnego z regulacjami rynków energii elektrycznej i gazu ziemnego Unii Europejskiej oraz zgodnego z unijnymi zasadami stosowania aktów delegowanych i wykonawczych.

Pobierz