Produkty

 
REGULATORY COMPLIANCE
 
Regulatory compliance jest analizą zgodności działań firmy z wymaganiami wynikającymi z regulacji prawnych. Zmieniające się przepisy prawa oraz orzecznictwo sądowe sprawia, że koniecznym jest minimalizowanie ryzyka gospodarczego wynikającego z tych zmian. W ramach regulatory compliance regularnie badamy dokumenty firmy i wskazujemy działania jakie należy podjąć celem dostosowania się do zmieniającego się otoczenia prawnego. Dzięki temu ograniczmy ryzyko oraz koszty prowadzenia biznesu niezgodnie ze zmieniającymi się wymaganiami prawnymi.
 
OPINIE PRAWNE
 
Opinia prawna jest pomocniczym materiałem analitycznym pokazującym praktyczne problemy rozwiązania konkretnej indywidualnej sprawy. Nasze opinie prawne wyjaśniają indywidualne problemy, proponują optymalne rozwiązania tych problemów, szacując ryzyka rozwiązań. Proponowane przez nas rozwiązania są często ważnym czynnikiem procesu decyzyjnego naszych Klientów.
 
ANALIZY PRAWNO-EKONOMICZNE
 
Celem analizy jest przygotowanie odpowiednich informacji stanowiących podstawę do podejmowania decyzji gospodarczych, przedstawionych w szerokim kontekście gospodarczym i prawnym. Dane uzyskane w wyniku analizy pozwalają nam ustalić, czy proponowane kierunki rozwoju biznesu mają uzasadnienie gospodarcze i prawne, a podjęcie działań w zaplanowanym kierunku umożliwi osiągnięcie przewagi konkurencyjnej w zdefiniowanej przyszłości. Analizy nasze mają charakter naukowy, oparty na dostosowanej do zagadnienia metodyce badawczej.
 
OCENY SKUTKÓW REGULACJI
 
Ocena skutków regulacji jest istotnym elementem każdego aktu normatywnego. Opisuje przewidywane skutki regulacji według przewidując m.in. koszty, korzyści, wpływ na różne sektory gospodarki. W założeniu ocena skutków regulacji powinna zapewniać wiedzę o konsekwencjach danego aktu normatywnego. Wsparcie nasze obejmuje tworzenie tego rodzaju dokumentów, jak również dokonywanie analizy zasadności stworzonych przez projektodawcę aktu prawnego oceny skutków regulacji. Nasze analizy pozwalają podmiotom gospodarczym zdobyć wiedzę o ryzykach jakie niesie dany projekt aktu prawnego i przygotować się na jego ewentualne skutki.
 

Nowości

Odkryj naszą kreatywność!

Proponujemy innowacyjne rozwiązania, które pozwalają naszym Klientom rozwijać ich zamierzenia inwestycyjne oraz handlowe. Celem naszym jest zapewnienie długofalowego rozwoju strategii biznesowych przyjętych przez naszych Klientów.
RAPORT: Reforma EU ETS: Jak nie zmarnować kolejnej szansy na dekarbonizację polskiej gospodarki

Celem niniejszego raportu jest scharakteryzowanie aktualnego statusu oraz możliwości wynikających ze zreformowanego systemu EU ETS oraz wskazanie, jakie zmiany na poziomie polityki i prawodawstwa państwa powinny zajść, tak aby przewidziane w ramach tego systemu regulacje mogły być w Polsce wykorzystane z jak największą korzyścią: dla środowiska, gospodarki oraz gospodarstw domowych. Obejmuje analizę ekonomiczną, zawierającą propozycję najbardziej efektywnych sposobów wydatkowania przez Polskę środków z mechanizmów derogacyjnych w nadchodzącej, kolejnej fazie EU ETS. W obydwu przypadkach punktem odniesienia są wnioski z dotychczasowego funkcjonowania obecnego okresu rozliczeniowego EU ETS, obejmującego lata 2013-2020.

Pobierz
RAPORT: Kodeksy sieci rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego w porządku prawnym postlizbońskiej Unii Europejskiej

Monografia porusza istotny z punktu widzenia rozwoju prawa energetycznego Unii Europejskiej problem sposobów i kierunków tworzenia regulacji Unii Europejskiej na rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego. Celem prowadzonych badań była identyfikacja miejsca kodeksów sieci w porządku prawnym postlizbońskiej Unii Europejskiej, identyfikacja istniejących wątpliwości w tym zakresie oraz zaproponowanie modelu ich regulacji zgodnego z regulacjami rynków energii elektrycznej i gazu ziemnego Unii Europejskiej oraz zgodnego z unijnymi zasadami stosowania aktów delegowanych i wykonawczych.

Pobierz